Zakupy aparatury i sprzętu komputerowego

Zakup sprzętu komputerowego podlega procedurze pzp.

Zakup aparatury powyżej 130 tys. zł netto podlega procedurze pzp.

Warunkiem wszczęcia procedury jest dostarczenie przez Wnioskodawcę do Działu Aparatury kompletu dokumentów:

  • danych do procedury pzp wraz z opisem przedmiotu zamówienia,
  • informacji dot. szacowania przedmiotu zamówienia wraz z ofertami,
  • oświadczenia dot. opisu przedmiotu zamówienia,
  • analizy potrzeb - w przypadku zamówień o wartości większej niż progi unijne.

Formularze powyższych dokumentów w załączniku.

Załącznik: