SPRZĘT KOMPUTEROWY - zasady dokonywania zakupów

Od 1 stycznia 2017 roku zakup sprzetu komputerowego regulowany jest zarządzeniem 595/2016.

Ustala się, że limit wartości netto zakupów sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek Politechniki Białostockiej w roku 2017 wynosi 750.000,00 zł

Limity w roku 2017 w podziale na poszczególne jednostki Politechniki Białostockiej wynoszą:

 1. Wydział Architektury –                                     24.000,00 zł;
 2. Wydział Elektryczny –                                     79.000,00 zł;
 3.  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska –  131.000,00 zł;
 4.  Wydział Informatyki –                                      110.000,00 zł;
 5.  Wydział Mechaniczny –                                   112.000,00 zł;
 6. Wydział Zarządzania –                                    77.000,00 zł;
 7. Zamiejscowy Wydział Leśny –                         14.000,00 zł;
 8. pion rektora –                                                 56.000,00 zł;
 9. piony prorektorów –                                         94.000,00 zł;
 10. pion kanclerza  –                                            53.000,00 zł.

Opis procedury zakupu sprzętu komputerowego

 1. Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej umieszcza na stronie internetowej Politechniki Białostockiej, zaakceptowany przez rektora, wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego (zał. 1,), który jednostki mogą zamówić w ramach dopuszczalnego limitu na zakup sprzętu komputerowego w danym roku kalendarzowym.
 2. Wykaz specyfikacji wraz z szacowaną wartością zakupu będzie sporządzany i aktualizowany raz na kwartał przez Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w porozumieniu z Uczelnianym Centrum Informatycznym.
 3. Wnioskodawca składając wniosek o zakup ma obowiązek wskazać żądaną pozycję z wykazu, o którym mowa w ust. 2.
 4. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego nie ujętego w wykazie – wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę rektora na taki zakup, po uprzednim zasięgnięciu opinii Uczelnianego Centrum Informatycznego oraz Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej. Opisu sprzętu komputerowego nie ujętego w wykazie dokonuje Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.
 5. Posiadany sprzęt komputerowy może być wymieniony na nowy nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia zakupu, chyba że posiadany dotychczas sprzęt uległ awarii uniemożliwiającej jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku wymiany posiadanego sprzętu komputerowego na nowy, wymagana jest opinia Uczelnianego Centrum Informatycznego oraz Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej co do zasadności zakupu oraz przydatności istniejącego sprzętu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Zarządzania.
 6. Kontrolę nad wykorzystaniem przez jednostkę przyznanego limitu sprawuje Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.

Harmonogram prac przy realizacji wniosków o zakup sprzętu komputerowego

*termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
np. złożenie odwołania przez wnioskodawcę, konieczność powtórzenia czynności podjętych przez komisję przetargową, itp.

UWAGA! Złożenie wniosku o zakup do Działu Zamówień Publicznych po wyznaczonym terminie skutkować będzie przesunięciem procedury realizacji zakupu na kolejny termin.

UWAGA! Wnioski o zakup złożone po 15 października nie będą zrealizowane w danym roku kalendarzowym. Zakup może zostać dokonany tylko po uzyskaniu przez wnioskodawcę pisemnej zgody rektora na przeprowadzenie indywidualnej procedury o zakup.

W przypadku zakupu sprzętu komputerowego nie ujętego w wykazie, terminy realizacji wniosków o zakup określone w harmonogramie prac mogą ulec wydłużeniu. 

Tags: 

Załącznik: