SPRZĘT KOMPUTEROWY - zasady dokonywania zakupów

Od 1 stycznia 2018 roku zakup sprzetu komputerowego regulowany jest zarządzeniem 757/2017.

Ustala się, że limit wartości netto zakupów sprzętu komputerowego dla wszystkich jednostek Politechniki Białostockiej w roku 2018 wynosi 900 000,00 zł netto

 

 

 

Limity w roku 2018 w podziale na poszczególne jednostki PB
Wydział Architektury 35 000,00 zł
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 100 000,00 zł
Wydział Elektryczny 60 000,00 zł
Wydział Informatyki 300 000,00 zł
Wydział Mechaniczny 115 000,00 zł
Wydział Inżynierii Zarządzania 100 000,00 zł
Zamiejscowy Wydział Leśny 10 000,00 zł
Pion Rektora 30 000,00 zł
Pion Prorektorów 35 000,00 zł
Pion Kanclerza 15 000,00 zł

 

Opis procedury zakupu sprzętu komputerowego

  1. Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej umieszcza na stronie internetowej Politechniki Białostockiej, zaakceptowany przez rektora, wykaz specyfikacji sprzętu komputerowego (zał. 1,), który jednostki mogą zamówić w ramach dopuszczalnego limitu na zakup sprzętu komputerowego w danym roku kalendarzowym.
  2. Wykaz specyfikacji wraz z szacowaną wartością zakupu będzie sporządzany i aktualizowany raz na kwartał przez zespół do specyfikowania sprzętu komputerowego.
  3. Wnioskodawca składając wniosek o zakup ma obowiązek wskazać żądaną pozycję z wykazu, o którym mowa w ust. 2. UWAGA NAUKOWCY! Ten obowiązek nie dotyczy sprzętu stanowiącego aparaturę naukowo-badawczą!
  4. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego nie ujętego w wykazie – wnioskodawca musi uzyskać pisemną zgodę rektora na taki zakup, po uprzednim zasięgnięciu opinii Uczelnianego Centrum Informatycznego oraz Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej. Opisu sprzętu komputerowego nie ujętego w wykazie dokonuje Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej. UWAGA NAUKOWCY! Ten obowiązek nie dotyczy sprzętu stanowiącego aparaturę naukowo-badawczą!
  5. Posiadany sprzęt komputerowy może być wymieniony na nowy nie wcześniej niż po upływie 4 lat od dnia zakupu, chyba że posiadany dotychczas sprzęt uległ awarii uniemożliwiającej jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie. W przypadku wymiany posiadanego sprzętu komputerowego na nowy, wymagana jest opinia Uczelnianego Centrum Informatycznego oraz Działu Aparatury Badawczej i Dydaktycznej co do zasadności zakupu oraz przydatności istniejącego sprzętu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 Zarządzania.
  6. Kontrolę nad wykorzystaniem przez jednostkę przyznanego limitu sprawuje Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej.

Harmonogram prac przy realizacji wniosków o zakup sprzętu komputerowego

*termin może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
np. złożenie odwołania przez wnioskodawcę, konieczność powtórzenia czynności podjętych przez komisję przetargową, itp.

UWAGA! Złożenie wniosku o zakup do Działu Zamówień Publicznych po wyznaczonym terminie skutkować będzie przesunięciem procedury realizacji zakupu na kolejny termin.

UWAGA! Wnioski o zakup złożone po 30 września nie będą zrealizowane w danym roku kalendarzowym. Zakup może zostać dokonany tylko po uzyskaniu przez wnioskodawcę pisemnej zgody rektora na przeprowadzenie indywidualnej procedury o zakup.

W przypadku zakupu sprzętu komputerowego nie ujętego w wykazie, terminy realizacji wniosków o zakup określone w harmonogramie prac mogą ulec wydłużeniu. 

 

Tags: 

Załącznik: